Śmierć pracodawcy – do kogo zgłosić się po wynagrodzenie i świadectwo pracy

Sprawa karna – czy warto współpracować z adwokatem?
16 marca 2021
Straciłeś pracę?
2 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Śmierć pracodawcy – do kogo zgłosić się po wynagrodzenie i świadectwo pracy

Śmierć pracodawcy i prawo pracownika do odszkodowania

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu pracy (K.p.).

Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z takiej właśnie przyczyny, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (art. 63[2] § 2 Kodeksu pracy; dalej „K.p.”). Należy przyjąć, że podstawą obliczenia tego odszkodowania jest ustawowy okres wypowiedzenia ustalony w art. 36 K.p., choćby strony uzgodniły okres dłuższy. Takie jest bowiem stanowisko Sądu Najwyższego w odniesieniu do innych odszkodowań obliczanych na podstawie wymiaru okresu wypowiedzenia. Artykuł 63[2] nie określa podmiotu zobowiązanego do zapłaty pracownikowi odszkodowania. Zobowiązani są więc spadkobiercy (art. 1012 Kodeksu cywilnego; dalej „K.c.”). Roszczenia pracowników z tytułu tych odszkodowań wchodzą do masy spadkowej.

Roszczenie pracownika o wypłatę odszkodowania

Tym samym, jako osoba zainteresowana, ma Pan prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie, kto i w jakim udziale nabył spadek po zmarłym pracodawcy, by następnie móc dochodzić należnych Panu pieniędzy. Nie ma znaczenia, czy żona i dzieci spadek przyjęły, lecz to, czy spadek odrzuciły? O ile nie nastąpiło odrzucenie spadku, to nie ma powodów do obaw, albowiem ustaleni zostaną spadkobiercy, którzy spadek nabędą. W razie odrzucenia spadku przez spadkobierców lub braku spadkobierców spadek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a gdy tego miejsca nie da się ustalić lub znajdowało się ono za granicą – dziedziczy Skarb Państwa (art. 935 i 1020 K.c.).

Ustalenie kręgu spadkobierców po zmarłym pracodawcy

Jedyną drogę do ustalenia stanowi wszczęcie postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, a Pan, jako zainteresowany – mający roszczenie – może z takim wnioskiem wystąpić. Brak aktu zgonu nie jest problemem, albowiem sąd wezwie Pana do uzupełnienia braków formalnych, a wówczas z pismem z sądu może Pan wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego z wnioskiem o jego wydanie. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy wydział cywilny ostatniego miejsca zamieszkania pracodawcy.

źródło: prawo-pracy.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress